Ochrona Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający  z art. 13 ust. 1 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, że właściwa realizacja zawartej umowy o świadczenie usługi prawnej   wiąże się z koniecznością przetwarzania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer PESEL, dane kontaktowe oraz informacje przekazane Radcy Prawnemu konieczne do świadczenia pomocy prawnej.

​​Administrator Danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Kuleszy z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowska 29A, 02-797 Warszawa, NIP 951-180-88-31 (dalej: Kancelaria).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email radca@radcakulsza.pl.

Cel przetwarzania Danych Osobowych

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług w ramach zawartej z Kancelarią umowy i udzielanych pełnomocnictw.

Dane osobowe są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich zgodnie ze standardami obowiązującymi w Kancelarii i nie są profilowane.

Jednocześnie informuję, że Kancelaria może być zobowiązana do udostępnienia danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Informuję, że ww. dane nie będą co do zasady przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi wymagającej udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem zachowania  informacji również po ustaniu umowy, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów Kancelarii, np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje  prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co równoznaczne będzie z cofnięciem udzielonego pełnomocnictwa. 

Informuję ponadto, o prawie do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Al. Niepodległości 120
02-577 Warszawa

Przyjęcia Klientów dobywają się: od wtorku do piątku w godz. 14-17.

W poniedziałki kancelaria jest nieczynna.

Spotkanie z radcą prawnym po telefonicznym umówieniu spotkania.
W sprawach pilnych po telefonicznym umówieniu możliwe jest spotkanie w innych godzinach lub dniach.