W zakres usług Kancelarii wchodzą postępowania sądowe i administracyjne dotyczące:

1. roszczeń właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych wynikających ze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

2. odszkodowań za przeznaczenie nieruchomości pod drogi publiczne w planach miejscowych,

3. zasiedzenia nieruchomości,

4. ustalania tytułu własności, nabywania prawa użytkowania wieczystego oraz spory dotyczące nieruchomości,

§

5. odszkodowań za nieważne decyzje administracyjne dotyczące nieruchomości oraz odszkodowań dochodzonych z tytułu umorzenia postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,

6. odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości

 

Odszkodowania za zmianę planu miejscowego zagospodarowania -   Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa

Kancelaria Radcy Prawnego – Katarzyna Kulesza od 1998 mieści się przy Al. Niepodległości pod numerem 120 w Warszawie (wejście bezpośrednio z ulicy).

Kancelarię stworzyła i prowadzi od ponad 20 lat radca prawny Katarzyna Kulesza, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikacji sądowej i radcowskiej, wpisana w 1996 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-3969 i od tego czasu nieprzerwanie wykonująca zawód radcy prawnego w ramach indywidualnie prowadzonej Kancelarii. 

Zakres świadczonych usług prawnych obejmuje problematykę taką jak:

Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego

Radca prawny Katarzyna Kulesza specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawnych właścicieli nieruchomości (w prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawie rzeczowym), w tym w szczególności w sprawach o wykup nieruchomości lub o wypłatę odszkodowania w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach specjalizacji, od ponad 10 lat Kancelaria prowadzi postępowania sądowe mające na celu zobowiązanie m.st. Warszawa oraz gmin do wykupu gruntów, których przeznaczenie w planach miejscowych utrudnia lub uniemożliwia ich wykorzystanie przez właścicieli (np. w przypadku przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego gruntów pod cele publiczne takie jak: zieleń, drogi oraz w przypadku innego ograniczenia przez plan miejscowy możliwości zabudowy nieruchomości). Kancelaria prowadzi również postępowania sądowe o wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości gruntu w związku z niekorzystnym jego przeznaczeniem w nowym planie zagospodarowania przestrzennego… (czytaj dalej).

Odszkodowanie za przeznaczenie nieruchomości pod drogi w planie zagospodarowania przestrzennego

Kancelaria od chwili powstania prowadzi także postępowania administracyjne mające za cel wydzielenie części nieruchomości pod przewidziane w planach miejscowych drogi publiczne i uzyskanie z tego tytułu odszkodowania… (czytaj dalej).

Zasiedzenie nieruchomości

Od ponad 20 lat przedmiotem specjalizacji radcy prawnego są również postępowania sądowe o zasiedzenie nieruchomości. W wyniku kilkuset dotychczas przeprowadzonych postępowań radca prawny zdobyła doświadczenie zarówno przy reprezentowaniu posiadaczy nieruchomości, którzy domagali się zasiedzenia nieruchomości, jak i przy reprezentowaniu ich właścicieli, którzy bronili swojej własności przed zasiedzeniem osób trzecich… (czytaj dalej).

Ustalenie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości oraz reprezentowanie stron przed Sądem w sprawach dotyczących nieruchomości 

Kancelaria od początku swojego istnienia prowadzi z sukcesem liczne postępowania sądowe związane z ustaleniem lub potwierdzeniem prawa własności do nieruchomości. W zakresie specjalizacji radcy prawnego mieści się problematyka postępowań zmierzających do zobowiązania właścicieli nieruchomości do sprzedaży posiadaczom zabudowanego przez nich gruntu (i odwrotnie), postępowań o zobowiązanie gmin do oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, postępowań o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, postępowań o ustalenie treści księgi wieczystej oraz szereg innych postępowań mających na celu uregulowanie praw do nieruchomości gruntowych i rozwiązywanie innych sporów.

Odszkodowanie za wydane sprzecznie z prawem decyzje administracyjne (odszkodowanie za nieważne decyzje administracyjne) oraz z tytułu umorzenia z mocy prawa postępowań o stwierdzenie nieważności takich decyzji

Radca prawny reprezentował także swoich klientów w postępowaniach o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości oraz następnie w sprawach o zapłatę przez organy Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu wydania w przeszłości nieważnych lub naruszających prawo decyzji administracyjnych… (czytaj dalej).

Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Od momentu powstania Kancelarii radca prawny Katarzyna Kulesza oferuje usługi prawne w prowadzeniu postępowań mających na celu zwrot wywłaszczonych nieruchomości lub uzyskanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, które nie zostały wykorzystane na cel wywłaszczenia i z uwagi na ich rozdysponowanie przez gminę lub Skarb Państwa nie mogą podlegać zwrotowi.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości lub ich części, które nie zostały wykorzystane zgodnie z celem wywłaszczenia. Celem przeprowadzenia postępowania jest odzyskanie przez byłych właścicieli wywłaszczonego gruntu. W niektórych uzasadnionych przypadkach brak możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania.

Serdecznie Zapraszamy.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Al. Niepodległości 120
02-577 Warszawa

Przyjęcia Klientów odbywają się w poniedziałki, środy oraz czwartki w godzinach 14-17.

W pozostałe dni Kancelaria jest nieczynna.

Spotkanie z radcą prawnym po telefonicznym umówieniu spotkania.
W sprawach pilnych po telefonicznym umówieniu możliwe jest spotkanie w innych godzinach lub dniach.