Specjalizacje: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykup nieruchomości w sytuacji niekorzystnego przeznaczenia gruntu w planie miejscowym,

1

Od ponad 10 lat Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach sądowych zmierzających do uzyskania przez właścicieli odszkodowania za niekorzystne przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego lub też mających na celu wykup nieruchomości w sytuacji niekorzystnego przeznaczenia gruntu w planie miejscowym, w tym przeznaczenia na cele publiczne, które uporczywie nie są przez gminy realizowane (np. drogi, parki). Radca prawny z sukcesem dla swoich Klientów doprowadziła w licznych procesach przed Sądami Okręgowymi oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie do uzyskania korzystnych dla właścicieli nieruchomości orzeczeń. W wyniku rozpoznania skarg kasacyjnych sporządzonych przez radcę prawnego doszło również do wydania bardzo korzystnych dla klientów Kancelarii wyroków przez Sąd Najwyższy, które następnie ukształtowały linie orzeczniczą sądów powszechnych. Przeprowadzone z sukcesem postępowania dotyczyły również sytuacji, gdy przed wejściem przed wejściem w życie nowego planu miejscowego istniała tzw. „luka planistyczna”, tj. gdy nieruchomość nie była objęta wcześniej planem miejscowym, a nowy plan wprowadził mało atrakcyjne przeznaczenie. 

Niekorzystne przeznaczenie nieruchomości w planach miejscowych stanowi w wielu przypadkach podstawę do zobowiązania gminy do wykupienia nieruchomości lub wypłatę z tego tytułu na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych odszkodowania. Uzyskanie przed Sądem odszkodowania w wyniku przeprowadzonego procesu jest możliwe zarówno wówczas, gdy właściciel pokrzywdzony planem zagospodarowania przestrzennego chce zachować nieruchomość, jak i wtedy gdy sprzedał nieruchomość po niższej cenie i zamierza uzyskać od gminy - która uchwaliła niekorzystny dla niego plan - uzupełniające odszkodowanie. Właściciel nieruchomości ma możliwość uzyskania odszkodowania od gminy jeżeli nowy plan miejscowy uniemożliwił zrealizowanie na nieruchomości inwestycji dla której przed jego wejściem w życie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie także wówczas, gdy realizacja zabudowy na działce sąsiedniej, w oparciu o wydaną decyzję o warunkach zabudowy doprowadziła do obniżenia wartości jego nieruchomości.

Możliwość zgłoszenia przez właściciela lub użytkownika wieczystego roszczeń wymaga podjęcia przedsądowych działań i ograniczona jest terminem przedawnienia.

 

2

Od początku istnienia kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości, w tym regulacji prawa własności oraz realizacji roszczeń właścicieli i posiadaczy nieruchomości. Obszarem szczególnych zainteresowań i pogłębionej ponad 20-letnim doświadczeniem praktyki Kancelarii są sprawy związane z nabywaniem prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz z obroną właścicieli nieruchomości przed próbą zasiedzenia ich przez osoby trzecie.

Od początku funkcjonowania radca prawny Katarzyna Kulesza przeprowadziła kilkaset postępowań o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy. W ich wyniku doszło do wydania istotnych orzeczeń także przez Sąd Najwyższy. Pogłębiona wiedza i praktyka z zakresu postępowań o stwierdzenie zasiedzenia prowadziła wielokrotnie do tworzenia nowatorskich rozwiązań prawnych, forsowanych z sukcesem przed Sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Radca prawny Katarzyna Kulesza reprezentuje aktualnie przed Sądem Najwyższym klientów w postępowaniu ze skargi nadzwyczajnej w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

Przez okres ponad 20 lat istnienia, Kancelaria przeprowadziła z sukcesem przed Sądami szereg postępowań dotyczących realizacji roszczeń właścicieli nieruchomości jak np. postępowania: o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o zobowiązanie m.st. Warszawy do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości, o ustalenie treści księgi wieczystej, o wykup przez posiadacza zabudowanej nieruchomości (co dotyczyło zobowiązania jednostek publicznych, które zabudowały prywatną własność), o zobowiązanie właściciela do przeniesienia prawa własności w wyniku realizacji umowy przedwstępnej, o zniesienie współwłasności nieruchomości.

 

3

Działając w imieniu spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości Warszawskich Kancelaria prowadzi również postępowania administracyjne mające na celu zwrot nieruchomości przejętych Dekretem Bieruta. W ramach specjalizacji Kancelaria zajmuje się postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz postępowaniami sądowymi mającymi na celu uzyskanie odszkodowania z tytułu wydanych w przeszłości, sprzecznie z prawem decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości. 

Obecnie Kancelaria prowadzi kilkadziesiąt skomplikowanych procesów sądowych i administracyjnych z zakresu swojej specjalizacji, dokładając do świadczonych usług należytą staranność, wiedzę i profesjonalizm.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Al. Niepodległości 120
02-577 Warszawa

Przyjęcia Klientów dobywają się: od wtorku do piątku w godz. 14-17.

W poniedziałki kancelaria jest nieczynna.

Spotkanie z radcą prawnym po telefonicznym umówieniu spotkania.
W sprawach pilnych po telefonicznym umówieniu możliwe jest spotkanie w innych godzinach lub dniach.