Od ponad 10 lat Kancelaria prowadzi postępowania sądowe dotyczące niekorzystnej dla właścicieli nieruchomości zmiany planów zagospodarowania przestrzennego...

W praktyce często się zdarza, że niekorzystne zmiany planów zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają lub znacząco utrudniają właścicielom nieruchomości (użytkownikom wieczystym) zrealizowanie wcześniej planowanych inwestycji, prowadząc również do obniżenia wartości rynkowej nieruchomości. Takie sytuacje uzasadniają przeprowadzenie przed Sądem odpowiednio przygotowanego i profesjonalnie prowadzonego procesu, którego celem jest zobowiązanie gminy (miasta) do wykupienia nieruchomości lub wypłaty odpowiedniego odszkodowania.

Reprezentując właścicieli nieruchomości, radca prawny Katarzyna Kulesza posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, mających na celu wykup przez m.st. Warszawa oraz inne gminy nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele uniemożliwiające poprzednio dopuszczalne ich wykorzystanie przez właścicieli (użytkowników wieczystych). Nie jest bowiem rzadkim przypadkiem, że pomimo zarezerwowania nieruchomości prywatnej w planach miejscowych pod cele publiczne (np. drogi, parki itp.), przez wiele lat nie dochodzi do dobrowolnego ich wykupienia, czy wywłaszczenia przez gminy. W konsekwencji właściciele nieruchomości, nie tylko nie mogą sprzedać nieruchomości na wolnym rynku, ale też sami nie mogą w zaplanowany sposób jej zabudować. Żądanie wykupienia nieruchomości przez gminę i przeprowadzenie w tym celu postępowania przed Sądem, uzasadniają także inne niekorzystne dla nieruchomości postanowienia planów miejscowych, ograniczających lub wręcz wykluczających możliwość jej zabudowy w sposób planowany przez właścicieli lub użytkowników wieczystych.

Odszkodowania za zmianę planu miejscowego

W związku ze szkodą poniesioną przez właścicieli z powodu obniżenia zmianą w planie miejscowym wartości nieruchomości, radca prawny Katarzyna Kulesza prowadzi również sprawy sądowe o wypłatę odszkodowania za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wejścia w życie postanowień niekorzystnego planu miejscowego prowadzącego do obniżenia wartości nieruchomości, właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje prawo do uzyskania od gminy z tego tytułu odpowiedniego odszkodowania.

Wszczęcie przed Sądem postępowania o wypłatę odszkodowania dotyczyć może także sytuacji, gdy pomimo niekorzystnego przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym właścicielowi udało się ją sprzedać i z uwagi na poniesioną szkodę wynikającą z uzyskania niższej ceny zamierza przed Sądem dochodzić odszkodowania uzupełniającego poprzednią wartość nieruchomości (wartość sprzed wejścia w życie nowego planu).

Roszczenia właścicieli zasługują na uwzględnienie także wówczas, gdy przed wejściem w życie nowego planu miejscowego istniała tzw. „luka planistyczna”, tj. po wygaśnięciu poprzedniego planu zagospodarowania przestrzennego przez pewien czas na terenie, na którym położona jest nieruchomość, nie obowiązywał żaden plan miejscowy.

Podstawą do domagania się uzyskania od gminy odszkodowania jest również brak możliwości zrealizowania po wejściu w życie nowego planu miejscowego inwestycji potwierdzonej decyzją o warunkach zabudowy. Prawo do odszkodowania przysługuje również wówczas gdy właściciel doznał szkody po zabudowaniu sąsiedniej nieruchomości w związku z wydaną dla niej decyzją o warunkach zabudowy.

Obecnie Kancelaria prowadzi kilkadziesiąt postępowań sądowych związanych z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości w planie miejscowym na terenie m.st. Warszawa i sąsiednich gmin. W ramach opisanej powyżej specjalności Kancelaria gotowa jest również poprowadzić przed Sądem postępowania w innych miastach na terenie kraju.

Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania, postępowania związane z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego wymagają pełnego profesjonalizmu i doświadczenia pełnomocnika, które Kancelaria oferuje swoim klientom.

W związku ze swoją specjalnością radca prawny zajmuje się również prowadzeniem postępowań dotyczących nałożonej na właścicieli opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz postępowań mających za cel doprowadzenie do uchylenia niekorzystnych dla właścicieli nieruchomości postanowień planów miejscowych.

W zakresie specjalizacji dotyczącej roszczeń właścicieli nieruchomości związanych ze zmianą planu miejscowego, Kancelaria uzyskała dla swoich klientów liczne, korzystne orzeczenia, w tym orzeczenie wydane przez Sąd Najwyższy.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Al. Niepodległości 120
02-577 Warszawa

Przyjęcia Klientów odbywają się w poniedziałki, środy oraz czwartki w godzinach 14-17.

W pozostałe dni Kancelaria jest nieczynna.

Spotkanie z radcą prawnym po telefonicznym umówieniu spotkania.
W sprawach pilnych po telefonicznym umówieniu możliwe jest spotkanie w innych godzinach lub dniach.